Foreningens vedtægter

Dowload PDF af vedtægter for det Radikale Venstre i Randers kommune
Vedtægter for det Radikale Venstre i Randers kommune

VEDTÆGTER FOR RADIKALE VENSTRE 

I RANDERS KOMMUNE

 1. Foreningens navn er Radikale Venstre i Randers Kommune. Foreningen er medlem af  Radikale Venstres Landsforbund.
 2. Foreningens formål er at arbejde for Radikale Venstres ideer, herunder at stræbe efter radikal repræsentation i Byråd, Regionsråd, Folketing og EU-parlament.
 3. Som medlem kan enhver optages, der har bopæl i Randers kommune og tilslutter sig foreningens formål, og i øvrigt ikke er medlem af et andet politisk parti. Medlemskab er gyldigt, når kontingent er modtaget.
 4. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand og 4 ,6 eller 8 bestyrelsesmedlemmer, der alle er valgt på en generalforsamling. 1 repræsentant valgt af Radikal Ungdom og bosiddende i Randers kommune kan deltage i bestyrelsen uden stemmeret. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Forretningsorden for valgstyregruppe under RADIKALE Venstre i Randers Kommune:

 1. Formål med Valgstyregruppen er at sikre fortsættelse at arbejdet med forberedelse til valgkamp, herunder også emner til valgprogram, imellem valgperioderne.
 2. Valgstyregruppen nedsættes i forening af formand, næstformand og byrådsmedlemmer og består af 5-7 Radikale medlemmer.
 3. Valgstyregruppen sikrer redigering og vedligeholdelse af hjemmeside og øvrige sociale medier. 
 4. Valgstyregruppen er lokalforeningens politiske talerør og herigennem kontakten til pressen.
 5. Valgstyregruppen er ansvarlig for opstilling af kandidater til by- og regionsråd, herudover kan der opstilles kandidater ved den ordinære generalforsamling i valgår eller en ekstraordinær generalforsamling.

4 b Regnskab, tegningsregler og hæftelser.

      Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Den valgte revisor har pligt til mindst en gang i løbet af regnskabsåret at gennemgå foreningens regnskab og bilag samt at kontrollere beholdningens tilstedeværelse. Ligeledes har revisoren pligt til at påse, at foreningens midler anvendes efter vedtagne regler. Foreningen tegnes ud ad til ved underskrift af formanden eller i dennes fravær af næstformanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i marts eller april måned. Generalforsamlingen skal indvarsles skriftligt/mail med dagsorden til samtlige medlemmer senest 14 dage før dens afholdelse.
 1. Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst omfatte følgende punkter:
 2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 3. Beretning fra formand og evt. udvalg
 4. Forelæggelse af revideret regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Planer for det kommende år
 8. Valg
 • Formand for 1 år
 •  bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 • 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år (prioriteret)
 • 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 • Delegerede til  Radikale Venstres Landsmøde
 • Delegerede til Storkreds – og regionsmøde
 • Folketingskandidat (er)
 1. Politisk forhandling
 2. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og vore formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 1. februar.

 1. På den ordinære generalforsamling året forud for et kommunevalg træffes bestemmelse om opstillingsform og antal lister i kommunen, antal kandidater på listen og om eventuelle geografiske og andre hensyn ved listens sammensætning samt drøftelse af mulige valgforbund, samt valg af spidskandidat.
 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når
 • Når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer træffer beslutning herom
 • Når mindst 10 medlemmer af foreningen skriftlig afgiver begrundet begæring herom.
 1. Foreningen kan kun opløses ved en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. Forslag om foreningens opløsning skal være opført på dagsordenen, der tilsendes medlemmerne mindst 14 dage før generalforsamlingen. Afgørelsen kræver simpelt flertal. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Opløsning kan da vedtages uanset de mødtes antal. Den opløsnende generalforsamling tager stilling til anvendelsen af foreningens aktiver.

Vedtaget på Generalforsamlingen 18. april 2017.