Valgprogram for Kommunalvalget 2017

Hvad er det dyrebareste for dig? For os er det børnene og deres fremtid. Ved kommunalvalget 2017 går vi til valg på dette program.

Vores børn

Børns opvækst og skolegang er hjertet for vores kommune. Vi er det parti, der klarest og tydeligst har ønsket at investere i, at vores børn får en opvækst præget af glæde og udvikling. Det er sikringen for bedre bosætning og mere erhvervsliv. For os handler det om at uddannelse er vejen til bedre velfærd og velstand i Randers Kommune.

Kulturkommunen Randers

Hvis mennesker synes en kommune – en by - er værd at leve i, så følger virksomheder og udvikling naturligt med. Her er kultur en vigtig drivkraft, både i by og på land. Vi tror på kulturen skaber kvalitet i hverdagen, der gør borgere ser Randers som en attraktiv kommune.

Åbenhed, ærlighed og nærhed

For Radikal Venstre er det centralt at få en ny ledelse, der helt grundlæggende er baseret på åbenhed, ærlighed, nærhed og ordentlighed. Det betyder ægte inddragelse af borgere og medarbejdere, når udfordringerne skal løses. Vi tror på tillidsskabede ledelse, for kun derigennem kan vi finde løsninger for kommunen, som alle er trygge ved, og som holder mere end en valgperiode.

Det handler om demokrati. I Radikale Venstre går vi til valg på

Åbenhed, ærlighed og nærhed


De mindste børn

Skab muligheder. Giv børnene nok.

Randers er blandt de kommuner der bruger færrest penge pr. barn i Danmark. Vores børn fortjener det bedre.

 • Den enkelte daginstitution skal have egen forældrebestyrelse og en daglig leder – det handler om synlig lokal ledelse og ret til selvbestemmelse
 • Børns problemer skal tages alvorligt og løses tidligst muligt. Der er plads til forbedringer, og økonomisk råderum skal skaffes
 • De sårbare børns udfordringer overses desværre af byrådsflertallet – det skal laves om.
 • Vores ønske er at børn skal have et pædagogisk tilbud i deres lokalområder.

Skolebørn

Vores børn. Din fremtid.

Folkeskolen skal skabe trivsel for alle børn, udvikle deres individuelle kompetencer og livsduelighed bredest muligt
Randers kommunens folkeskoler skal have en så høj kvalitet, så skoletilbuddet er attraktivt for alle forældre.

 • Bedre uddannelser, der giver kompetencer til videreuddannelse
 • Forløbet om skolelukninger viste politik, når den er ringest, hvor børnene er taberne – det må aldrig gentages. Vi ønsker nærhed på skoleområdet.
 • Mindre skoleklasser, kortere skoledage samt bedre økonomi.
 • Inklusion skal kun ske af pædagogiske hensyn; ikke af økonomiske.

Ungdom

Dyrk drømme. Giv alle unge en uddannelse.

 • Flere uddannelsesmuligheder til Randers, bl.a. gennem strategisk samarbejde med universiteterne i Ålborg og Aarhus, samt Via University College.
 • Det skal være attraktivt for unge at bo i Randers Kommune, også for dem der studerer udenbys.
 • Billigere kollektiv transport for de studerende under 25 år – tranport må ikke være en hindring for uddannelse.
 • Bedre kulturaktiviteter og bosætningsmuligheder, der gør kommunen attraktiv for unge.


Kultur

Oplevelser til alle. Kultur i hele kommunen.

 • Vi værdsætter idræts- og fritidsforeninger, og de skal understøttes endnu bedre i deres arbejde; eksempelvis ved gratis halleje til foreningslivet.
 • Idrætshaller skal kunne benyttes gratis af borgere på ”de skæve tidspunkter”.
 • Vi vil styrke og videreudvikle de eksisterende kulturinstitutioner.
 • Kulturhuset skal fremtidssikres.
 • Vi vil skabe nye aktiviteter for kommunens borgere.
 • Mangfoldighed i kulturlivet er en vigtig drivkraft til at tiltrække et spændende erhvervsliv og bosætning.
 • Kultur og uddannelser skal gå hånd i hånd.
 • Flere midler til skulpturer og deres vedligeholdelse.
 • Vi ønsker større fokus på breddeidrætten som forudsætning for eliteidræt.

Socialområdet

Alle skal med. Der skal løftes fra bunden.

 • Der er brug for en økonomisk handleplan, så de så sårbare borgeres behov kan opfyldes.
 • Sårbare borgere skal tilbydes et godt liv, og dem, der kan, gives mulighed for uddannelse, kurser, flexjob mm..
 • Vi kan ikke leve med, at Randers Kommune ikke holder sociallovgivningen - nødvendig økonomi skal skaffes.
 • Der skal bruges mere tid på borgerne og mindre tid på dokumentation. Vi har tillid til medarbejderne.
 • Handicappede borgere m.fl. skal tilbydes adgang til alle svømmebade i Randers Kommune – eksempelvis
 • Handicapcenteret Kronjylland i Stevnstrup.
 • Kvalitetstandarders antal skal mindskes markant, så mere tid kan bruges på borgerne.

De ældre borgere

Et godt ældreliv. De ældres behov er fortsat i fokus.

 • Vi har tillid til personalets faglighed, og de skal gives bedre muligheder for efteruddannelse.
 • De ældre gives mulighed for at klare sig selv.
 • Frivillighed er en god ting, men må ikke være et redskab for at skabe plads til kommunale besparelser.
 • Mere tid til pleje og omsorg, mindre tid til administration og dokumentation.
 • Kvalitetstandarders antal skal mindskes markant, så mere tid kan bruges på borgerne.

Vores landsbyer

Områderne uden for Randers skal udvikles, ikke afvikles.

Der er på landsplan en tendens til, at familier ønsker at flytte ud fra storbyerne og leve i mindre byer. Denne tendens skal vi støtte op om. Områderne uden for Randers skal udvikles, ikke afvikles. Udviklingsmulighederne skal udnyttes; også på erhvervsområdet.

 • Institutioner og skoler skal bevares og have større bevågenhed.
 • Forsamlingshuse, foreningsliv og lokalt kulturliv skal støttes bedre.
 • Vi vil bevare herlighederne i landsbyerne, ligesom faldefærdige huse fjernes.
 • Flere stier, bedre adgang til naturen, og mere skov.
 • Nogle partier nøjes med at tale landsbyerne op – vi gør det vi siger, og det til gavn for landsbyerne.
 • Vi vil have flere busser på landet.

Udvikling og det grønne

Gør Randers Kommune større. Det kræver at alle spiller med.

 • Der skal være en grøn tråd i alle relevante politikområder.
 • Natur og vand skal sikres til kommende generationer.
 • Vi støtter forbedringer for cyklister og den kollektive transport i hele kommunen.
 • Randers skal være kendt for en nyskabende bæredygtig byudvikling.
 • Randers skal være en klimavenlig kommune.
 • Letbanen til Randers er et langsigtet visionært spor, som vi støtter.
 • En fjordforbindelse øst for Randers – den skal være gratis at benytte.
 • Busterminalen flyttes til banegården. Sløjfen gøres bilfri, samt gratis P-pladser på dele af de kommunale P arealer.
 • Busterminalens areal gøres til en bypark.
 • Ejendomsservice nedlægges. Pedeller skal tilbage til skoler, plejehjem og idrætsanlæg.
 • Hospitalsgade trafiksikres.
 • I Randers skal vi bevæge os for livet, og det skal ses i lokalplanerne – der tænkes på motion og sundhed.
 • Vi skal have et bredt og varieret udbud af butikker i hele kommunen.
GDSTwitterCover02

Sæt kryds ved Radikale Venstre 

1. Mogens Nyholm
Mogens Nyholm
Poul Rubach
Poul Rubach
3. Karin Blach
Karin Blach
4. Morten Kjær Sørensen
Morten Kjær Sørensen
5. Hans Toftdahl
Formand Toftdahl indkalder til generalforsamling
6. Kirsten Hvass
6. Kirsten Hvass
7. Maria Fangel
7. Maria Fangel
8. Jens Peter Krog
8. Jens Peter Krog
9. Lone Kjær Kristensen
9. Lone Kjær Kristensen
10. Jørgen Grejs Hansen
10. Jørgen Grejs Hansen