Randers Kommune – mod bedre tider på en økonomisk ansvarlig måde

Budgetforslag 2018-2021 – Radikale Venstre i Randers Kommune

Download PDF med Resultatopgørelse og ændringsforslag – 2018-2021

Sammenligning på kerneydelser - Venstre og Dansk Folkeparti - vs. Socialdemotrakerne vs. Radikale Venstre i Randers kommune

Download PDF med Sammenligning på kerneydelser (tabel ovenfor)

Bilag for konsekvensberegning

Resume:

Det politiske emne, som vil komme til at stå allerøverst på to-do-listen for Radikale Venstre i Randers Kommune er som altid: Børnene. Børnene i Randers – store såvel som små – skal have en opvækst præget af glæde og udvikling. Vi vil investere massivt i, at vores børn får en opvækst, der gør dem godt rustede og klar til at gå videre i livet. Al forskning viser, at det er en af de investeringer, der giver et rigtigt godt afkast, på alle planer.
Alle børn skal med, og det ses på Radikale Venstres forslag til Budget 2018-2021

Randers Kommune skal være en kommune, som man synes, det er værd at leve i. Hvis det er tilfældet, så følger virksomheder og udvikling naturligt med. Også kultur er en vigtig drivkraft hertil. Vi tror på, at kulturen skaber kvalitet i hverdagen, der gør ,at borgere ser Randers som en attraktiv kommune. Derfor skal kulturen styrkes. Det gør Radikale Venstre i vores budget 2018-2021, ligesom der gives penge til at få ældreområdet på sporet.

Randers skal være en kommune i balance, hvor det er attraktivt at bo og leve i såvel by som på landet.
Randers kommune er dags dato i social ubalance, det skal der gøres noget ved – de gør Radikale Venstre i Budget 2018-2021.

Radikale Venstre stiller krav om ,at budgetønsker finansieres af et ægte økonomisk råderum. For at få råd til at investere i vores børn, få en bedre social balance, gøre kommunen endnu bedre at leve og bo i både i by og på landet foreslår vi en mindre stigning i skatterne. I vores forslag indarbejdes også borgmesterens forslag om fortsat videreførelse af finansieringstilskud, samt annullering af beskæftigelsestilskudsudligning. Finansieringsdelen uddybes afslutningsvis i vores beretning.

Alle børn skal med

Ca. 750 elever har forladt kommunens folkeskoler siden 2014; året før den nye skolestruktur blev besluttet. Den udvikling må standses. Randers Kommunes folkeskole skal have en så høj kvalitet, at skoletilbuddet er attraktivt for alle forældre; det kræver flere penge. I parentes bemærket, skolestrukturens gennemførelse har desværre ikke bidraget med det provenu flertallet italesatte: kan vi konstatere dags dato, tværtimod. Ydermere er elevernes eksamenskarakterer gået den forkerte vej, og ifølge Randers Læserforening er inklusionsarbejdet udfordret.

Ansvaret for den udvikling ligger ene og alene hos det byrådsflertal, der har ansvaret for den nye skolestruktur, og de seneste års besparelser på folkeskolen.
Ansvaret ligger ikke hos skolernes medarbejdere, som helt sikkert gør det bedste, de kan, i de rammer skolerne er givet af byrådsflertallet.

Radikale Venstre tilfører folkeskolerne 15 mio. kroner i 2018, og inklusiv overslagsårene tilføres skolerne i alt 57,5 mio. kroner – vi vil have klasselærerfunktionen opprioriteres, og derfor øremærkes 3. mio. kroner heraf om året til dette formål. Radikale Venstre tror på, at en styrket klasselærerfunktion vil kunne give bedre elevtrivsel, mindre fravær hos eleverne samt forbedre skole-hjem samarbejdet mm.. For Radikale Venstre er indholdet i undervisningen vigtigere end længden af skoledagen.

De mindste børn (0-5 årige) tildeles 10 mio. kroner årligt, altså i alt 40 mio. kroner.

Alle børn skal med, også de mindste. Den amerikanske stjerneøkonom og nobelpristager James J. Heckman har bevist, at det er en langt bedre forretning for samfundet at investere i de helt små børns udvikling, end at vente til de kommer i skole. Så er det nærmest for sent at genoprette en socialt skæv livsbane. For det handler ikke om matematik og ABC, men om sociale færdigheder der grundlægges i 3-4-årsalderen. Det er tanker, som Heckman har bevist igennem praktiske forsøg. Ifølge Heckman er udsatte børns skæbne afgjort før 1. klasse. Randers Kommune skal handle på Heckmans forskning, og det gør Radikale Venstres budgetudspil.

Vi ønsker, at daginstitutionsstrukturen rulles tilbage, så vi igen får: ”En institution, En bestyrelse, En leder”. Det handler om ,at vi Radikale erfarer, at store dele af forældrekredsene efterlyser en mere synlig ledelse i barnets vuggestue/børnehave samt mere indflydelse på deres eget barns hverdag. Tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet skal ændres, så mindre institutioners fortsatte drift sikres.
På længere sigt tror vi på ,at de styrkede lokale ledelser betyder bedre drevne vuggestuer/børnehave – økonomisk som kvalitetsmæssigt.

Radikale Venstre mener, vi skylder vores børn en levende og legende opvækst, der sprudler af liv. En hverdag hvor både børnene og lærere/pædagoger trives. En opvækst hvor dagligdagen i de kommunale institutioner giver vores børn tillid til egne muligheder i den verden, der venter dem. Og tillid til hinanden på kryds og tværs af hvem de er og deres baggrund. Alle børn skal med.

Specialundervisningsområdet er økonomisk udfordret. Skal alle børn med, er det tvingende nødvendigt, at området tilføres flere penge, og vi tilfører området 6 mio. kroner i 2018; inklusiv overslagsårerne tilføres specialundervisningsområdet i alt 21 mio. kroner.

Familieområdet, hvor det handler om kommunens mest sårbare unge, er økonomisk udfordret. I skrivende stund er der opsamlet et underskud på i alt 52. mio. kroner. De unge må ikke svigtes, da regningen både menneskeligt og økonomiask vil være uantagelig – derfor tilføres Familieafdelingen 15 mio. kroner i 2018, og alt i alt tilføres området 57 mio. kroner i tiden frem til 2021.
DR s TV dokumentar: ”Hvem passer på Michael” vist den 25. september påviser tydeligt at området skal prioriteres. Vellykkede familieplejer kræver et vist økonomisk råderum, lærte vi af TV dokumentaren. Erfarer vi også lokalt.

Radikales massive opprioritering af hverdagen for børnene i børneværelset vil dels skabe bedre trivsel for børnene, dels udvikle deres individuelle kompetencer og livsduelighed bredest muligt.
På den længere bane vil opprioriteringen hos de mindste børn og skolebørnene få den positive følgevirkning, at udgiftsbehovet til specialundervisning og Familieafdelingen mindskes mærkbart; jf. nobelpristager og økonom James J. Hechmans forskning.

Alle børn skal med, og det handler kort og godt om: Skab muligheder. Giv børnene nok!

Overgangen fra barndommens gade til ungdommen er svær for mange. Der er unge der ikke trives i hverdagen, og for mange af dem bliver det nærmest umuligt at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der skal gives mulighed for gratis psykologhjælp for de unge, og der gives 1,25 mio. kroner til dette i år 2018, og i alle årerne tildeles der i alt 4,3 mio. kroner til at lindre og hjælpe de nævnte unge videre i livet.

 

Bedre social balance

Randers kommune er kendetegnet ved sociale ubalancer. Både på børne- og voksenområdet. Skabt på baggrund af bevidst underbudgettering fra byrådsflertallets side. På børneområdet skal her igen nævnes Familieafdelingen.

Demografireguleringerne på handicapområdet giver et efterslæb, og området tilføres derfor årligt 5 mio. kroner, altså i alt 20. mio. kroner i budgettets fire år.

Flere sårbare mennesker uden for arbejdsmarkedet skal have mulighed for at få en chance for at vende tilbage. I år 2018 afsættes der 1,250 mio. kroner til formålet, så flere borgere får mulighed for at komme i et flexjob.

Området for voksne med særlige behov er udfordret økonomisk, da flere borgere søger om hjælp. Området tilføres i alt 11,5 mio. kroner de næste to år.

Dårligt helbred kan ramme alle, men praksis viser også at mange livsstilssygdomme er socialt betingede. Derfor ønsker Radikale Venstre, at Tjek dit helbred fortsætter frem til 2019. Herefter må en evaluering afgøre om tilbuddet skal fortsætte.

For Radikale Venstre i Randers Kommune måles kommunens velfærd på måden, vi behandler de udsatte og sårbares borgere, og derfor må nuværende sociale ubalance mindskes.

At blive ældre er ikke som sådan er social begivenhed, men vores ældre medborgere skal selvfølgelig gives et godt otium. Aktuel er ældre området økonomisk udfordret. Derfor tilføres området yderligere 11 mio. kroner de næste to år, og alt i alt 20 mio. kroner i budgetperioden.

 

Kultur, idræt og oplevelser til borgerne

Kulturen er et vigtigt styrkepunkt i Randers Kommune. Stadig flere borgere anser et mangesidigt kulturliv som en meget vigtig del af deres hverdagsliv og trivsel. Kulturen har i de seneste årti udviklet sig til at blive en vigtig drivkraft for vores kommunes omdømme og udvikling. Den drivkraft skal styrkes, og det gør Radikale Venstres forslag.

Radikale Venstre ser Kulturhus visionen som en af de vigtigste kulturprojekter i det næste årti, og der gives ½ mio. kroner, så der kan arbejdes videre med visionen, og tillige udarbejdes et grundlag til, at der kan søges fondsmidler mm.

Kommunens borgere skal gives muligheder for oplevelser. Vi giver 1 mio. kroner årligt til, at kulturlivet kan søge midler til større happenings, festivaller mm. Ansøgere skal selv som minimum finansiere halvdelen af udgifterne for at komme i betragtning.

Breddeidrætten gør et fantastik flot stykke socialt arbejde, hvor kommunens borgere hver eneste uge gives gode oplevelser og fællesskab. Dette fornemme foreningsarbejde skal understøttes yderligere med 6 mio. kroner i år 2018 og 2019.  Dele af pengene kan gå til nedsættelse af hallejen.

Der gives 0,5 mio. kroner i 2018 til en forsøgsordning med åbne idrætshaller på skæve tidspunkter.

Landsbyernes forsamlingshuse er vigtige kulturhuse for mange af kommunens mindre byer. Flere steder er forsamlingshusene lokale livsnerver. Radikale Venstre foreslår der oprettes en pulje, hvor landsbyerne kan søge midler til aktiviteter og mindre anlæg. I alt én million kroner i både 2018 og 2019.

I folkeoplysningen gøres et vigtig frivilligt arbejde for både yngre som voksne. Der gives 1 mio. kroner i henholdsvis 2018 0g 2019 til oprettelse af en pulje hvor folkeoplysende foreninger – spejdere, oplysningsforbund m.fl. kan søge midler til aktiviteter og mindre anlæg

Randers Fjords Golfklub har økonomiske problemer. Et byrådsflertal – inklusiv Radikale Venstre – har sagt god for at tilføre 1,5 mio. kroner i et forsøg på at få golfbanen genrejst.

Regnskoven og Egnsteateret tildeles årligt 0,750 mio. kroner i hele budgetperioden. Vedligeholdelse af skulpturer skal årligt have et løft på 0,250 kroner.

Udvikling af kommunen

Vi skal have mere natur, der dur. Der tilføres ekstra 2,5 mio. kroner i den fireårige periode. I de kommende to år gives der yderligere 2 mio. kroner til cykelstier og stier i det åbne land.

Planafdelingen er presset arbejdsmæssigt, og afdelingen tilføres 1 mio. kroner i 2018 og 2019.

Randers kommune skal være i balance. En lokalsamfunds-pulje oprettes. Puljen tilføres 1,5 mio. kroner årligt Puljen skal gøre det nemmere for lokalsamfundene at søge fondsmidler til lokale projekter. Ofte kræver fonde m.fl. nemlig medfinansiering, hvis lokale projekter skal nyde støtte.
For at få kommunal støtte fra lokalsamfundspuljen kræves der, at ansøger som minimum selv skaffer halvdelen af projektets udgifter – ved egenfinansiering, ved fonde og des lige.

Den kollektive trafik skal styrkes i by og på landet, og der afsættes 10 mio. kroner i budgetperioden.
Der afsættes midler til, at Ejendomsservice nedgraderes til basis. Radikale Venstre ønsker Ejendomsservice rulles tilbage til det, den var, således pedeller atter forefindes bl.a. på skoler og plejehjem. Derved får kommunen mere håndværksydelser for skattekronerne og institutionerne en bedre og mere tilstedeværende service. Der bliver mindre bureaukrati og mere nærvær i hverdagen for de kommunale institutioner og deres medarbejdere.

Hvad er det dyrebareste for dig? For os er det børnene og deres fremtid. Ved kommunalvalget 2017 går vi til valg på dette program.

Driftsomlægninger og smartere arbejdsgange

Randers Kommune har endnu ikke opnået den høje beskæftigelse kommunen havde før finanskrisen. Heldigvis har beskæftigelsen rettet sig, så vi nu ligger omkring landsgennemsnittet.

I dag er der to erhvervskontorer i Randers Kommune; på Laksetorvet og på Randers Stadion. Erhvervsfremindsatsen kan effektiveres uden kvaliteten heraf forringes.   Det foreslås, at Erhverv og Udvikling lokaliseret på Laksetorvet sammenlægges med Erhvervs Randers medio 2018. I tiltaget indtænkes Visit Randers` rolle i den nye struktur. Omlægningen forventes at give et provenu på i alt 11,5 mio. kroner i budgetperioden.

Radikale Venstre foreslår at der arbejdes for mindre papirvælde og bedre arbejdsgange. Udvalgte områder i forvaltningen får frihed til at gøre op med papirvældet. Afbureaukratiseres/effektiviseres der for 2 kr., må området beholde 1 kr. til kerneydelsen. Udfordringsretten tages i anvendelse, ligesom kommunale byrådsbeslutninger, der medfører unødig bureaukratim skal udfordres. Det handler også om mere tillid til forvaltningen, mere tid til kerneydelsen. Minimering af overflødige kvalitetsstandarder er også under overvejelse – vi skal have mere tillid til medarbejderne og deres faglighed.
De bedre arbejdsgange og afbureaukratiseringen forventes først at give et provenu fra år 2019, hvor der skønnes et provenu på 4 mio. kroner. Og 1 mio. kroner mere i årene derefter.

Kommunikationsafdelingen effektiviseres, årlig besparelse 3 mio. kroner.
Der indlægges en buffer i de to første år på i alt 21 mio. kroner. Bufferen er tænkt til ekstraordinære hændelser; bl.a. på velfærdsområdet.

 

Anlæg

Der reserveres 10 mio. kroner til større anlægsprojekter på idrætsområdet. Vi erfarer, at der er flere ønsker om større og spændende anlæg flere steder i kommunens lokalområder. Byrådet kommer til at prioritere i mellem disse, da Radikale er bevidste om at råderummet på 10 mio. kroner ikke kan dække behovet derude.  

Der henlægges 6 mio. til Kulturhusvisionen.

Radikale Venstre beklager Vorup skoles lukning. God ide at gymnastiksalen bevares til foreningslivets virke i Vorup og omegn. Vorup skoles gymnastiksal opgraderes for yderligere 1 mio. kroner.

Vi vil gøre Sløjfen mere børnevenlig, så det bliver mere attraktivt at handle i midtbyens butikker for både børnenes forældre og bedsteforældre. Der afsættes 3,5 millioner kroner til formålet, hvor det handler om, at børn skal gives oplevelser, når de færdes i sløjfen. Børnene og deres forældre/bedsteforældre vil dermed i højere grad efterspørge besøg i bykernen. Cityforeningen og Handelsrådet inddrages i arbejdet. Som et led i planen skal privatbilers adgang begrænses – dette skal der nemlig til for, at børnene skal kunne færdes trygt.

Byen til Vandets gives i alt 4 mio. kroner.

 

Finansiering

Randers Kommunes økonomi er udfordret!

Familieafdelingen har opbygget et underskud på 52 millioner kroner. Områder, der hjælper voksne med særlige behov, forventes at have et underskud på 5 mio. kr. i år, efter at der var et underskud på 17 mio. kr. fra 2016. 

I år 2017 forventes et underskud på specialundervisningen på 12 mio. kr. I 2015 og 2016 var der underskud på henholdsvis 10 mio. og 17 mio. kr. Den vedvarende underbudgettering på specialundervisningen er i alle årene finansieret indenfor folkeskolens normalområde.

Desuden forventes i indeværende år ældreområdet at få et underskud på 10-15 mio. kr.

Af ovennævnte gennemgang kan det konstateres, at der reelt ikke er et økonomisk råderum i kommuneøkonomien, hvis skatterne holdes i ro. Et reelt og ANSVARLIGT råderum anvises kun ved ibrugtagning af skatteinstrumentet.
Derfor er udgangspunktet for Radikale Venstres budget, at skatterne øges en smule. Dog kun i en grad som skattestoppet giver mulighed for (iht. mulighederne for at opnå sanktionsfri skatteansøgning!).

Vi hæver indkomstskatten med 0,3 procent. Grundskylden hæves med små 0,2 promille, mens dækningsafgiften hæves til det niveau den havde ved storkommunens begyndelse, nemlig 6 promille. I parentes bemærket har Odense kommune fået lov til skattestigninger både i budget 2016 – 2019 og i budget 2017 – 2020.

I Radikale Venstres forslag indarbejdes borgmesterens forslag om fortsat videreførelse af finansieringstilskud samt annullering af beskæftigelsestilskudsudligning.

Det gør vi ene og alene for at gøre byrådsflertallet budget sammenligneligt med Radikale Venstres.

I Radikale Venstres budget har vi ikke disponeret over forligskredsens/borgmesterens” økonomiske råderum” – hvilket forklarer den store gennemsnitlige kassebeholdning der ses i vores budgetforslag.
Radikales minimale skattestigning giver et reelt økonomisk råderum at gøre godt med. Borgmesterens/forligskredsens forslag om fortsat videreførelse af finansieringstilskud samt annullering af beskæftigelsestilskudsudligning er bundet op på tror; den foreslåede økonomiske gearing, hverken kan eller vil Radikale Venstre tage ansvar for.

 

27. september 2017

Radikale Venstre
Randers Kommune

Resultatopgørelse og ændringsforslag – 2018-2021


Bilag:.1

 

Bilag: Konsekvenser ved Radikale Venstres skattetiltag. Således har borgerne mulighed for at forholde sig til fakta, når Radikale Venstres budgetforslag vurderes

1)  Hvad betyder en skattestigning på 0,3% point for en alm LO familie ?

 

Svar: Konsekvenserne af en skattestigning på 0,3 % ses i nedenstående tabel.

 

Stigning i udskrivningsprocent (pct. point)
0,3
Familietype Skattepligtig indkomst Månedlig merudgift i kroner
To højtlønnede 850.000 213

138

78

33

To middellønnede 550.000
To lavtlønnede 311.500
En kontanthjælpsmodtager, forsørger 130.000

 

2) Hvad er konsekvensen ved en stigning på 2 promille i grundskyld ved en ejendomsværdi på 1 mio. kr.

Svar: En stigning på 2 promille betyder en merudgift på 2.000 kr. årligt (ved en ejendomsværdi på 1 mio. kr. )

3) Hvad er konsekvensen ved en stigning i dækningsafgiften til 6 promille for en gennemsnitlig detailhandelsbutik

Svar: Dækningsafgiften i 2018 er på 4 promille. Der er således tale om en stigning på 2 promille-point i 2018.

Som eksempel er valgt en mellemstor tøjforretning i midtbyen med en forskelsværdi på ca. 2,5 mio. kr. En stigning på 2 promille-point vil betyde en merudgift på 5.000 kr. i 2018.