Kategorier
Politik

Solceller får administrationsgrundlag

Hvor skal solcelleparker ligge? Ja set med klimabriller er solenergi en god ting. Ikke alle naboer er helt i det synspunkt.

Solcelleparker er klimavenlig – nogle synes de er nabo uvenlig

Nu indføres et administrationsgrundlag, som fremover regulerer, hvor solceller parker placeres i Randers kommune. Grundlaget, netop vedtaget i Udviklingsudvalget er:

– Grundvandsbeskyttelse. Solcelleanlæg er som udgangspunkt positivt for grundvandsbeskyttelsen og solcelleanlæg, der kan anlægges på indvindingsområder for grundvand, er derfor som udgangspunkt at foretrække. Det skal dog fastlægges i, hvilke situationer det er tilfældet og hvordan det sikres, at der ikke er risiko ved drift af anlægget.
– Landbrugsværdi. Solcelleanlæg kan optage landbrugsjord. Solcelleanlæg der anlægges på landbrugsjord af lavere kvalitet er derfor at foretrække. Det skal undersøges, hvilke data der er tilgængelige og om det er muligt at differentiere værdien af landbrugsjord i forhold til fødevareproduktion. Herunder brug af lavbundsjorde.
– Biodiversitet. I det omfang det er muligt at opføre solcelleanlægget på en facon, hvor det fremmer biodiversiteten ved etableringen af værdifulde naturtype som en del af anlægget, vil det blive tillagt værdi. Viden på området er dog stadig ikke fuldstændig og administrationsgrundlaget skal derfor afdække fordele og ulemper i forhold til påvirkning af biodiversitet.
– Landskab. Som udgangspunkt skal solceller ikke placeres i områder med geologisk eller landskabelig interesse. I det omfang dette sker vil der skulle tages særlige hensyn fx ved at anlægget indgår i sammenhæng med andre store eksisterende tekniske anlæg.
– Energilandskaber. Som udgangspunkt ønskes det, at solcelleanlæg samles på få lokaliteter fremfor at spredes ud over kommunen. Og meget gerne i sammenhæng med eksisterende tekniske anlæg.
– Sammenhæng med energisystemet og kapacitet. Solenergi produceres i dagtimerne og primært i sommerhalvåret. Derfor er der særlig grund til at se på sammenhængen til energisystemet ligesom kapaciteten i elnettet kan have betydning. Solcelleanlæg skal som udgangspunkt anlægges hvor man bedst udnytter kapaciteten i elnettet og eventuelt hvor den producerede el anvendes.
– Multifunktionel anvendelse. I det omfang det er muligt at anvende det samme areal til både jordvarme, vindmøller og solceller vil det være at foretrække. Administrationsgrundlaget vil komme med anbefalinger til dette.
– Hensyn til naboer. Administrationsgrundlaget vil arbejde med principper for en god proces for borgerinddragelse.

Administrationsgrundlaget vil derudover se på potentialer og lovgivning om solcelleanlæg på store tagflader samt på samspillet med midtbyens kulturmiljø og karakteristiske røde tage.
Administrationsgrundlaget skal sikre, at borgere og investorer kender prioriteringer, når solcellearealer udpeges og besluttes.

Kategorier
Politik

X bus til Aarhus foreslåes nedlagt – det er grotesk

I dag er der åbent spørgsmål fra en borger til Randers Byråd om regionens kplaner om at lukke X-bussen mellem Aarhus og Randers. X busser, der jo forbinder d store byer, hvor der ikke er stop mellem Randers og Aarhus. X busserne kaldes også pendler ruter. Benyttes af mange borgere til arbejde. Også mange studerende, især i Randers, benytter 918 X, som bus sagen handler om. Der er mange kunder i X bus butikken.

Radikale i Randers Kommune stiller sig undrende over forslaget fra Region Midtjylland og Midttrafik. Er besparelsen bl.a. en nødvendighed, fordi Letbanens økonomiske udfordringer suger penge ud af kollektiv trafik kassen? Ligesom man kan plæderer for, Letbanen har kostet visse lokal busruter.

Midttrafik foreslår at nedlægge –
X bus Randers – Aarhus

Letbanen bør ikke finansieres ved nedlæggelse lokal kollektiv trafik. Letbanens succes vil klart tage tid. For det tager lang tid at ændre borgeres trafikadfærd. I denne lidt lange overgangstid bør staten betale Letbanens finansielle udfordringer – DET SKAL IKKE VÆRE DEN LOKALE OG REGIONALE KOLLEKTIVE TRAFIK.

NB Denne sag handler også om klimaet. Midttrafiks forslag er klimauvenlig, sagt stille og rolig.

Kategorier
Politik

På mandag sidste byrådsmøde før politisk sommerferie

Mandag den 21. juni afholdes sidste byrådsmøde inden sommerferien.

Det er et ekstraordinært byrådsmøde, da byrådet ikke blev færdige med dagsordenen i mandags. Alt i alt skal der behandles 24 sager?

Første byrådsmøde efter sommerferien er mandag den 13. september. Måske afholdes mødet på Rådhuset. I givet fald vil det være første gang i ca. 2 år. Coronaen er selvfølgelig grunden hertil.

Ved det seneste byrådsmøde havde Radikale Venstre og SF et fælles ændringsforslag i sagen om Kommuneplan 2021.Forslaget gik ud på, at planerne om boligbyggeri lige op til Randers Regnskov udtages.
30 af byrådets 31 medlemmer støttede RVs og SFs forslag. Tak for støtten skal lyde herfra.

Der bliver ikke boligbyggeri klods op af Regnskoven
Kategorier
Politik

Generalforsamling afholdt på bedste vis – fysisk

Endelig blev årets generalforsamling afholdt. Corona satte en stopper for dens afholdelse i april, hvor den normalt afholdes.

Vigtigste nyhed er, at Radikale Venstre i Randers kommune har fået ny folketingskandidat. Morten Kjær Sørensen, Bjerregrav, ønskede ikke genvalg. Tak til Morten for den fine Radikale indsats.
Ny folketingskandidat for radikalere i Randers kommune er Dan Løvkvist fra Randers. Tillykke til Dan.

Tidligere havde Radikale to folketingskandidater. Tom Brøcher Jakobsen er også fratrådt, og skal ikke erstattes. Stor tak til Tom for indsatsen ved de seneste folketingsvalg.

Dan Løvkvist er ny folketingskandidat

Formand Søren Mikkelsen, Gjerlev, formandstale var særdeles positiv. Formanden meddelte, at Radikale i Randers kommune har haft rigtig god indflydelse i Randers byråd de seneste par år.

Formanden nævnte bl.s: Midtbyens fremtidssikring, fjernelse af boligbyggeri ved Regnskovens baghave, kamp for større tryghed til de ældre, fjernelse af besparelser for specialskolerne, landsbyerne er sat på dagordenen (senest gennem vores opråb om, at landområderne skal gives bedre muligheder for fællesskabets hjælp til klimasikring).

Formanden er glad for den ældreundersøgelse lokale radikale fik iscenesat sammen med andre af byrådets partier. Formanden er også tilfreds med indførelsen af minimumsnormeringer hos de mindste børn, hvor RV havde en vigtig hånd med hensyn vedtagelsen i byrådet.

Formanden oplyser, at lokale radikale snart er klar med byrådsholdet til kommunevalget til november. Han forventer et sted mellem 15 – 20 kandidater. I løbet af juli forventes det endelige byrådshold offentliggjort. Valgprogram offentliggøres primo august. Både byrådshold og valgprogram offentliggøres lidt senere end normalt. Igen er det Corona, der er skyld i forsinkelse.
Status kommunevalget. RV i Randers kommune er pænt langt i øvrige valgplanlægning. Valgforbund med Kristendemokraterne er indgået for nogen tid siden.

Valgforbund med KD er på plads. På billedet ses RVs og KDs formænd og spidskandidater til det forestående kommunevalg.

Formanden både håber og tror på mandatfremgang ved kommunevalget. Vores gode indsats i byrådet de seneste par år, med særdeles god radikal indflydelse, og flere fine politiske resultater, giver grobund for optimisme, vurderer Søren Mikkelsen (en lokal meningsmåling i Randers Amtsavis for ikke så længe siden , giver valgforbundet RV og KD 2 mandater!). På billedet ses Radikales spidskandidat til byrådsvalget Mogens Nyholm til venstre, og helt til højre ses formand Søren Mikkelsen.

Søren Mikkelsen kunne tillige oplyse, at medlemstallet er nogenlunde det samme, som for et år siden.

I den efterfølgende politiske forhandling drøftedes bl.a. Byen til Vandet, Fjordforbindelse, By – land, kulturtrappen ved Thorsbakke, det kommende kommunevalg, samt andre lokalpolitiske emner. Landspolitik blev også vendt.

NB. Søren Mikkelsen blev genvalgt til formand.

Kategorier
Politik

Generalforsamling onsdag

Husk generalforsamlingen onsdag. Tilmelding kan ske til Formand Søren Mikkelsen på telefon 21697406, eller csm914@hotmail.com

Mødet foregår i Fritidscenteret kl. 19.00 – 21.00

Radikalere ved en tidligere generalforsamling – vist rundt på Randers Teater
Kategorier
Politik

Kommuner skal gives bedre lånemuligheder, nu

I lørdagens Randers Amtsavis er der et læserbrev forfattet af byrådsmedlem Mogens Nyholm.

I indlægget argumenterer Nyholm for, at kommunerne skal have bedre muligheder at låne end idag. Især flere jyske kommuner HSR behov herfor. Læs indlægget. Ved læsning af indlægget vil du erfare, at det forslaget også handler om den velfærd kommunerne kan give deres borgere.

Mogens Nyholm og Radikale Venstre i Randers kommune har taget kontakt til folketingsgruppen for at de skal tage sagen op på Christiansborg

Læs læserbrev, tjek nedenstående link, og tryk vis

Mogens Nyholm har indlæg i lokalpressen i dag