Kategorier
Politik

Solceller får administrationsgrundlag

Hvor skal solcelleparker ligge? Ja set med klimabriller er solenergi en god ting. Ikke alle naboer er helt i det synspunkt.

Solcelleparker er klimavenlig – nogle synes de er nabo uvenlig

Nu indføres et administrationsgrundlag, som fremover regulerer, hvor solceller parker placeres i Randers kommune. Grundlaget, netop vedtaget i Udviklingsudvalget er:

– Grundvandsbeskyttelse. Solcelleanlæg er som udgangspunkt positivt for grundvandsbeskyttelsen og solcelleanlæg, der kan anlægges på indvindingsområder for grundvand, er derfor som udgangspunkt at foretrække. Det skal dog fastlægges i, hvilke situationer det er tilfældet og hvordan det sikres, at der ikke er risiko ved drift af anlægget.
– Landbrugsværdi. Solcelleanlæg kan optage landbrugsjord. Solcelleanlæg der anlægges på landbrugsjord af lavere kvalitet er derfor at foretrække. Det skal undersøges, hvilke data der er tilgængelige og om det er muligt at differentiere værdien af landbrugsjord i forhold til fødevareproduktion. Herunder brug af lavbundsjorde.
– Biodiversitet. I det omfang det er muligt at opføre solcelleanlægget på en facon, hvor det fremmer biodiversiteten ved etableringen af værdifulde naturtype som en del af anlægget, vil det blive tillagt værdi. Viden på området er dog stadig ikke fuldstændig og administrationsgrundlaget skal derfor afdække fordele og ulemper i forhold til påvirkning af biodiversitet.
– Landskab. Som udgangspunkt skal solceller ikke placeres i områder med geologisk eller landskabelig interesse. I det omfang dette sker vil der skulle tages særlige hensyn fx ved at anlægget indgår i sammenhæng med andre store eksisterende tekniske anlæg.
– Energilandskaber. Som udgangspunkt ønskes det, at solcelleanlæg samles på få lokaliteter fremfor at spredes ud over kommunen. Og meget gerne i sammenhæng med eksisterende tekniske anlæg.
– Sammenhæng med energisystemet og kapacitet. Solenergi produceres i dagtimerne og primært i sommerhalvåret. Derfor er der særlig grund til at se på sammenhængen til energisystemet ligesom kapaciteten i elnettet kan have betydning. Solcelleanlæg skal som udgangspunkt anlægges hvor man bedst udnytter kapaciteten i elnettet og eventuelt hvor den producerede el anvendes.
– Multifunktionel anvendelse. I det omfang det er muligt at anvende det samme areal til både jordvarme, vindmøller og solceller vil det være at foretrække. Administrationsgrundlaget vil komme med anbefalinger til dette.
– Hensyn til naboer. Administrationsgrundlaget vil arbejde med principper for en god proces for borgerinddragelse.

Administrationsgrundlaget vil derudover se på potentialer og lovgivning om solcelleanlæg på store tagflader samt på samspillet med midtbyens kulturmiljø og karakteristiske røde tage.
Administrationsgrundlaget skal sikre, at borgere og investorer kender prioriteringer, når solcellearealer udpeges og besluttes.