Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune

Valgforbund på plads

Radikale Venstre i Randers Kommune har indgået valgforbund til kommunevalget 2017. Læs om valgforbundets indhold nedenstående:

I FORBINDELSE MED KOMMUNEVALGET 2017
TIL RANDERS KOMMUNES BYRÅD
Med det formål at sikre de socialt orienterede partier/lister bedst mulig repræsentation i Randers Byråd har undertegnede partier indgået valgteknisk samarbejde (valgforbund):
Sociallisten
Velfærdslisten
Radikale Venstre
Enhedslisten

1. De deltagende partier/lister har Mogens Nyholm som fælles borgmesterkandidat. Det er de deltagende partiers/listers opfattelse, at en forudsætning for øget borgerinddragelse og større gennemsigtighed i beslutningsprocessen er, at borgmesteren efter kommunalvalget ikke repræsenterer et af byrådets større partier.
2. Valgforbundets deltagere er med hensyn til enhver form for politiske budskaber, udspil og valgtemaer o.s.v. uafhængige og ubundne
3. Der forudsættes, at deltagerne i valgforbundet optræder samvittighedsfuldt overfor hinanden
4. Valgforbundets deltagere forpligter sig til at foretage behørig anmeldelse af det indgåede valgforbund inden for den kommunale valglovs fastsatte tidsfrister. – medunderskrivere af denne aftale går sammen til den kommunale administration og anmelder det indgåede valgforbund
5. Valgforbundets deltagere forpligtes til umiddelbart efter valget at drøfte resultatet, og arbejde for at give valgforbundet bedst mulig udbytte i form af poster og størst mulig indflydelse i det nyvalgte byråd. Et parti eller liste i valgforbundet har ret til at forlade valgforbundsaftalen, hvis flertallet i valgforbundet på valgnatten vælger at arbejde for en konstituering eller konstitueringsbetingelser, som partiet / listen ikke kan støtte
6. Den deltager, der eventuelt ikke bliver repræsenteret i byrådet tildeles poster, som ikke kræver medlemskab i byrådet – det ikke valgte parti/liste vælger først af mulige poster. – De valgte partier/lister forpligtes til at arbejde på at få poster, som ikke kræver medlemskab af byrådet, på bekostning af poster der kræver medlemskab af byrådet – Fordelingen af poster foregår gennem forhandlinger mellem partiformænd og spidskandidater
7. Senest en måned før valgdagen udarbejder de enkelte deltagere i valgforbundet en prioriteret
ønskeliste over de poster man kunne tænke sig efter valget. Disse ønsker koordineres/forhandles til
en fælles prioriteret ønskeliste, som vil være et arbejdspapir omkring fordeling af poster
8. Valgforbundets deltagere forpligter sig til, at offentliggørelse af valgforbundet sker i fællesskab og
efter aftale deltagerne imellem, samt deres byrådskandidater er bekendt med og efterlever
indholdet i denne aftale.
– offentliggørelsen foregår ved et fælles pressemøde
9. Denne aftale kan tiltrædes af andre partier/lister, hvis allerede tilsluttede partier/lister er enige
herom, og de nye deltagere tiltræder denne aftale fuldt og helt.
10. Deltagere af valgforbundet vil forsøge at afholde en paneldebat, hvor alle de til byrådet opstillede
partier/lister deltager – ca. en måned før valget
Alle medundertegnede repræsentanter erklærer at have mandat til at forhandle og indgå bindende aftale
på deres partiers/listers vegne. Aftalen tiltrædes på partiernes/listernes vegne af undertegnede
repræsentanter for hvert parti/liste:
Randers kommune Juli 2017