Kategorier
Byrådet Det Radikale Venstre i Randers kommune

MultiArena: Radikale kræver svar før beslutning

 

MultiArena er et spændende projekt - men økonomi skal være på plads før beslutning
MultiArena er et spændende projekt – men økonomi skal være på plads før beslutning

RADIKALKE VENSTRE stiller afklarende spørgsmål vedr. MultiAreana Randers på førstkommende byrådsmøde.

Multiarena Randers – fire spørgsmål/forhold som skal afklares før det Radikale Venstre kan tage stilling til projektet.

Radikale Venstre har ikke taget endelig stilling til projektet. Vi er i udgangspunktet positive overfor, at det lokale fritidsliv skal have gode og tidssvarende faciliteter i hele kommunen, men multiarenaprojektet er et stort projekt, og inden vi tager endelig stilling, er der nogle spørgsmål, vi gerne vil have besvaret og forhold, som bør afklares. Spørgsmål som hele byrådet må være interesseret i afklares inden endelige beslutningstagen.

  1. Finansiering – det forudsættes, at der optages et realkreditlån på 50 mio. kr. Det oplyses side 28 i rapporten, at der ikke er tilsagn om dette lån, men der er interessetilkendegivelse under forudsætning af en robust og tilfredsstillende driftsøkonomi. Dette tilsagn skal afklares inden byrådet tager endelig stilling. Det er helt afgørende, at der ikke skal stilles kommunal garanti for lånet, eller gives underskudsgaranti for driften eller tilskudsgaranti eller lign. som en forudsætning for lånetilsagnet. Det vil jo betyde kommunal deponering af minimum yderligere 50 mio. kr.

Forslag:

Randers Idrætshaller får indhentet et bindende lånetilsagn på de 50 mio. kr. uden kommunal garanti. Borgemester forelægger lånetilsagnet for Social- og Indenrigsministeriet til vurdering af, at der ikke yt677skal ske deponering i henhold til reglerne i lånebekendtgørelsen.

  1. Finansiering – det forudsættes side 29 i rapporten, at byggesummen delvist finansieres af et ”konverteret lån i Kommunekredit”. Og at Social- og Indenrigsministeriet har meddelt at, som minimum skal der deponeres i forhold til det lånebeløb, som kommunen stiller garanti for, altså 35 mio. kr. Endvidere læses, at der vil være mulighed for at søge om at nedbringe deponeringspligten fra en pulje i ministeriet og ud fra hidtidig praksis bevilges højst 50 pct. fritagelse. Der forventes indsendt ansøgning i forbindelse med budgetlægningen for 2017.

Forslag:

Borgmesteren indsender ansøgning om fritagelse for deponering samtidig med, at det under spørgsmål 1 afklares om lånetilsagnet på de 50 mio. har tilknyttet vilkår, der kræver yderligere deponering. Byrådet afventer afklaring inden der tages endelig stilling til projektet.

  1. Anlægsøkonomi – momsfritagelse. Det forventes (side 28 i rapporten), at der kan opnås refusion af halvdelen af byggemomsen, det vil sige 11,1 mio. kr. Som vi i det Radikale Venstre forstår det, kan der kun opnås refusion, såfremt der er kommercielle, momsregistrerede aktiviteter i arenaen, og vi bemærker, at af de 7,25 mio. kr. i driftsindtægter (side 35 i rapporten) er de 4,5 mio. kr. kommunalt tilskud svarende til 62%. Vi kan derfor have svært ved at tro, at forventningen holder, og det må afklares.

Forslag:

Randers Idrætshaller/Randers Kommune indhenter bindende tilsagn fra SKAT om refusion af byggemomssen inden byrådet tager endelig stilling til projektet.

  1. Kommunalt tilskud. Det forudsættes, at der gives et samlet kommunalt driftstilskud på 4,5 mio. kr. årligt (side 34-25 i rapporten).

Spørgsmål:

Er dette beløb optaget i kommunens budgetforslag 2017-20?

Som sagt har det Radikale Venstre ikke taget endelig stilling, og ud over de ovennævnte fire forhold/spørgsmål, så vil vores stillingstagen også afhænge af de forhold som bringes frem i processen omkring lokalplanen, herunder specielt parkeringsforholdene. Ydermere er det vigtigt en multiarena ikke påtvinger andre idrætshaller lukkes. Og generelt så er det mange penge at bruge på ét projekt, både på drift og anlæg, og pengene kan jo kun bruges én gang.